Hľadáte
dodávateľa?
Zadajte teraz svoj dopyt a my ho
ešte dnes doručíme Vašim dodávateľom. Pridať
dopyt
Hľadáte nových zákazníkov? Chcete dostávať dopyty z vášho odboru?
Vstúpte do databázy dodávateľov. Registrácia
firmy

Obchodné podmienky

1. Užívateľ sa stáva členom EDOPYTY pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorá zahŕňa prístup do systému EDOPYTY, a zároveň

      a) súhlasí s pridelením prístupového hesla do systému EDOPYTY a/alebo
      b) súhlasí so zasielaním údajov o vypísaných alebo vyhlásených výberových konaniach (tendroch) a dopytoch zadaných inými osobami v odbore činnosti, v ktorej pôsobí člen EDOPYTY.

2. ALSENTA s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) pridelí členovi EDOPYTY prístupové heslo do systému EDOPYTY okamžikom vystavenia daňového dokladu (faktúry). Prístupové heslo bude zaslané na elektronickú adresu člena EDOPYTY uvedenú v kúpnej zmluve. Členstvo EDOPYTY končí uplynutím zjednanej doby.

3. Členstvo umožňuje prístup k informáciám poskytovaným v rámci produktu EDOPYTY alebo na zasielanie údajov o vypísaných alebo vyhlásených výberových konaniach (tendroch) a o dopytoch zadaných inými osobami v odbore činnosti, v ktorom pôsobí člen.

4. Členstvo je neprenosné a oprávňuje k prístupu a použitiu produktu EDOPYTY výlučne člena.

5. Údaje a informácie získané prostredníctvom produktu EDOPYTY smie člen používať výlučne pre svoju vlastnú potrebu. Člen se zaväzuje, že neumožní iným osobám prístup k údajom a informáciám poskytovaným v rámci produktu EDOPYTY, ktoré získal na základe svojho členstva.

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a vierohodnosť poskytnutých údajov a informácií.

7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv, ani práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva členov alebo inzerentov inými osobami bez ohľadu na to, či bolo toto právo porušené oprávneným členom alebo inými osobami.

8. Člen berie na vedomie, že firemné označenie ALSENTA a obchodná značka EDOPYTY sú chránené. Bez súhlasu prevádzkovateľa, ktorý je majiteľom firemného označenia aj obchodnej značky, nikto nesmie užívať označenie zhodné alebo zameniteľné s firemným označením a obchodnou značkou pre rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby, ktoré ponúka prevádzkovateľ.

9. Člen berie na vedomie, že produkt EDOPYTY môže obsahovať firemné označenie alebo obchodné značky, ktoré sú chránené autorskými právami, ako ochranná známka, prípadne inými právami priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Člen sa zaväzuje, že pri prístupe a použití produktu EDOPYTY neporuší autorské práva alebo iné práva priemyselného alebo iného duševného vlastníctva iných osôb.

10. Povinnosti člena:

     a) Člen nesmie elektronicky zasielať žiadne dáta alebo informácie, prípadne software, u ktorých nie je spoľahlivo zistěné, že neobsahujú vírusy alebo nie sú inak spôsobilé poškodiť prevádzkovateľa alebo iných členov.
     b) Člen nesmie nahrávať (upload), elektronicky zasielať, prenášať alebo akokoľvek inak šíriť dáta, informácie, software alebo iné materiály chránené autorským právom alebo právami priemyselného alebo iného duševného vlastníctva bez súhlasu oprávnených osôb.
     c) Člen nesmie akokoľvek pozmeňovať údaje a informácie obsiahnuté v systéme EDOPYTY.
     d) Člen je povinný pri vyplnení „formulára pre registráciu nového užívateľa“ uvádzať pravdivé informácie o svojej osobe a oznámiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu registrovaných údajov.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade porušenia povinností uvedených v bode 10 zrušiť členovi prístup k produktu EDOPYTY, a to aj bez predošlého oznámenia.

12. Prevádzkovateľ je oprávnený uplatňovať náhradu škody voči členovi, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

13. Zrušenie prístupu k produktu EDOPYTY na žiadosť člena

     Člen môže požiadať prevádzkovateľa o zrušenie prístupu k produktu EDOPYTY len v lehote 10-ti dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ktorá zahŕňa produkt EDOPYTY (bod 1). V takom prípade je člen povinný zaplatiť prevádzkovateľovi odstupné vo výške 50% zjednanej ceny plnenia.

14. Podmienky pre dopytujúcich

     a) formulár pre zadanie dopytu musí byť riadne a pravdivo vyplnený
     b) záujmom dopytujúceho musí byť nájdenie vhodného dodávateľa na spoluprácu
     c) dopyt nesmie byť skrytou ponukou či propagáciou vlastného tovaru a služieb
     d) zadaním dopytu súhlasí dopytujúci sa zasielaním informačných správ zo systému prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo zadaný dopyt nezverejniť a nerozoslať.

15. Podmienky pre registrované spoločnosti, ktoré nie sú členmi

     a) formulár pre registráciu musí byť riadne a pravdivo vyplnený
     b) záujmom registrovaného musí byť získanie obchodného kontaktu a prezentácie spoločnosti
     c) prevádzkovateľ môže registrovanému zasielať obchodné príležitosti, dopyty a výberové konania
     d) prevádzkovateľ môže vo vlastnom záujme vyradiť registrovaného z databázy
     e) prevádzkovateľ musí na žiadosť registrovaného zrušiť zasielanie obchodných príležitostí


16. Právne vzťahy medzi stranami sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Partneri